Om EIF

Breve/pakker til Endelave Idrætsforening:

Endelave Idrætsforening
c/o Karsten Kragh Hansen
Kongevejen 67
8789 Endelave
CVR: 31 72 68 91
info@endelaveif.dk

Formålet med ENDELAVE IDRÆTSFORENING

  • Endelave Idrætsforenings formål er at samle, støtte og fremme aktiv idrætsudøvelse på Endelave.
  • Det er vigtigt for foreningen at vise øen, som en aktiv udøver af forskellige sportslige aktiviteter. Derfor er foreningen samlingspunktet for de forskellige sportsgrene, der dyrkes på Endelave.

Vi vil gerne vise udadtil, hvad vi laver på Endelave, både om sommeren, men også i den mørke vintersæson.

Til fremme for en aktiv ø, er det vigtigt at foreningen er igangsætter for nye aktiviteter. Med EIF vil det derfor være muligt at søge penge, som vil støtte et aktivt liv på øen både for beboerne, som turister. Vi vil gerne understrege, at forening er bred og rækker gerne ud over sportslige aktiviteter.

Man behøver ikke være sportsudøvende for at være med i EIF og vi er glade for alle, som vil støtte foreningen. Vi håber, at alle på og med tilknytning til Endelave vil tage imod EIF og bakke op omkring arbejdet.

Endelave IF er opstartet i 2009

Bestyrelsen i Endelave Idrætsforening:

Karsten Kragh Hansen
Kongevejen 67
8789 Endelave
Tlf. 26 27 90 88
E-mail: karstendelave@gmail.com

Jesper Madsen (sekretær)
Hindbærvej 14
5260 Odense SV
Tlf. 30 13 04 62
E-mail: jesper@endelaveif.dk

Klavs Hornum (kasserer)
Vesterby 47
8789 Endelave
Tlf. 29 17 26 85
E-mail: khornum@gmail.com

Suppleant til bestyrelsen:
Niels Ålund

Revisor:
Ib Elgaard

Revisorsuppleant:
Sonja Elgaard

 

Vedtægter for Endelave Idrætsforening

§ 1.
Foreningens navn er Endelave Idrætsforening – forkortet EIF.

§ 2.
Endelave Idrætsforening virker for at samle og videreudvikle de aktiviteter, der
finder sted på øen i forbindelse med idræt og motion til lands og til vands.

§ 3.
Som medlem kan optages alle, som er udøvende idrætsfolk på Endelave.
§ 3a.
Som passivt medlem optages alle med interesse i at støtte EIF.

§ 4.
Generalforsamlingen, som er foreningens højeste myndighed, afholdes en gang årligt i årets andet kvartal. Ordinær generalforsamling skal indvarsles som minimum på pælene, og hjemmesider samt Endelavebladet hvis muligt, senest 14 dage før mødets afholdelse. Indkaldelsen skal angive tid, sted og følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af suppleanter til bestyrelse.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage inden mødets afholdelse. Kun Endelave Idrætsforenings medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte medlemmer.

§ 5.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller 2/3 af foreningens medlemmer ønsker det.

§ 6.
Bestyrelsen består af formand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen.
Formand og bestyrelsesmedlemmet vælges hvert andet år, ulige år.
Kasserer vælges hvert andet år, lige år.
En suppleant, en revisor og en revisorsuppleant vælges hvert år.

§ 7.
På Endelave Idrætsforenings vegne kan bestyrelsen indgå aftale om køb eller salg. En sådan aftale skal tegnes af hele bestyrelsen i fællesskab med Endelave Idrætsforening som debitor. Hvis en indgået aftale om køb eller salg misligholdes, bliver alene Endelave Idrætsforening ansvarlig for aftalens opfyldelse. Endelave Idrætsforenings medlemmer, herunder medlemmer af bestyrelsen, kan ikke blive personligt bundet af aftalen.
Til Endelave Aktiv Ø-ferie og lignende projekter kan Endelave Idrætsforening midlertidigt optage lån eller bevilget overtræk til mellemfinansiering af tildelte projektstøttemidler. Projektstøttemidler står herfor til sikkerhed for lån eller bevilget overtræk.

§ 8.
Ændring af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling og kræver, at 2/3 af stemmerne på generalforsamlingen stemmer for ændringen.

§ 9.
Opløsning af Endelave Idrætsforening kan kun ske, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor. I tilfælde af Endelave Idrætsforenings opløsning vil de aktiver, som er i behold, tilfalde Øen Endelave og må kun bruges til aktiviteter for øens børn og unge.

Godkendt på generalforsamling d. 8. januar 2009 – revideret 21. marts 2012.